معنی فارسی کلمه achieving:

دستیابی به

کاربرد achieving در جمله:

صفات مرتبط با achieving:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با achieving:

1. attaining
معنی کلمه

2. accomplishing
معنی کلمه

4. attainment
معنی کلمه

6. attainable
معنی کلمه

7. achievement
معنی کلمه

10. furthering
معنی کلمه

11. fulfilling
معنی کلمه

12. accomplish
معنی کلمه

13. delivering
معنی کلمه

14. ensuring
معنی کلمه

15. obtaining
معنی کلمه

16. establishing
معنی کلمه

17. implementing
معنی کلمه

18. completing
معنی کلمه

19. realizing
معنی کلمه

20. advancing
معنی کلمه

21. pursuing
معنی کلمه

22. providing
معنی کلمه

24. garnering
معنی کلمه

25. accomplished
معنی کلمه

26. bringing
معنی کلمه

27. generating
معنی کلمه

28. creating
معنی کلمه

29. accomplishment
معنی کلمه

30. succeeding
معنی کلمه

32. promoting
معنی کلمه

34. effecting
معنی کلمه

36. realization
معنی کلمه

37. implementation
معنی کلمه

38. producing
معنی کلمه

39. assuring
معنی کلمه

41. fulfilled
معنی کلمه

42. fulfillment
معنی کلمه

44. attracting
معنی کلمه

50. completion
معنی کلمه

51. materializing
معنی کلمه

54. materialization
معنی کلمه

55. implement
معنی کلمه

56. receiving
معنی کلمه

57. acquiring
معنی کلمه

59. pursuance
معنی کلمه

63. furtherance
معنی کلمه

67. accessing
معنی کلمه

68. undertaking
معنی کلمه

70. performing
معنی کلمه

71. continuing
معنی کلمه

72. discharging
معنی کلمه

76. realized
معنی کلمه

77. fulfilment
معنی کلمه

78. building
معنی کلمه

79. yielding
معنی کلمه

83. complete
معنی کلمه

84. compliance
معنی کلمه

88. delivery
معنی کلمه

90. carrying
معنی کلمه

92. conducting
معنی کلمه

93. realisation
معنی کلمه

95. undertake
معنی کلمه

96. obtained
معنی کلمه

99. acquisition
معنی کلمه

100. materialized
معنی کلمه

معنی  achieving به فارسی