معنی فارسی کلمه achieves:

دستیابی به

کاربرد achieves در جمله:

صفات مرتبط با achieves:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با achieves:

2. accomplish
معنی کلمه

5. accomplishes
معنی کلمه

10. completes
معنی کلمه

11. produces
معنی کلمه

13. fulfills
معنی کلمه

14. satisfies
معنی کلمه

18. receives
معنی کلمه

22. succeeds
معنی کلمه

23. provides
معنی کلمه

26. performs
معنی کلمه

29. implements
معنی کلمه

30. realizes
معنی کلمه

31. undertakes
معنی کلمه

34. complies
معنی کلمه

37. responds
معنی کلمه

38. conducts
معنی کلمه

48. investigates
معنی کلمه

49. snatches
معنی کلمه

50. realizing
معنی کلمه

51. realization
معنی کلمه

56. verification
معنی کلمه

61. inquires
معنی کلمه

62. realises
معنی کلمه

63. elevates
معنی کلمه

66. establishes
معنی کلمه

68. contributes
معنی کلمه

69. enhances
معنی کلمه

70. surpasses
معنی کلمه

71. generates
معنی کلمه

73. justifies
معنی کلمه

75. outperforms
معنی کلمه

76. captures
معنی کلمه

77. furthers
معنی کلمه

78. accelerates
معنی کلمه

79. transforms
معنی کلمه

80. acquires
معنی کلمه

81. optimizes
معنی کلمه

85. abandons
معنی کلمه

86. embodies
معنی کلمه

87. demonstrates
معنی کلمه

90. conceives
معنی کلمه

91. sustains
معنی کلمه

95. introduces
معنی کلمه

96. innovates
معنی کلمه

100. engenders
معنی کلمه

معنی  achieves به فارسی