معنی فارسی کلمه achievements

دستاوردهای

کاربرد achievements در جمله

صفات مرتبط با achievements

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با achievements

1. accomplishment
معنی کلمه

2. accomplishments
معنی کلمه

3. successes
معنی کلمه

4. attainments
معنی کلمه

8. contributions
معنی کلمه

10. milestones
معنی کلمه

11. progress
معنی کلمه

12. advancement
معنی کلمه

13. conquests
معنی کلمه

14. accomplished
معنی کلمه

16. performance
معنی کلمه

18. victories
معنی کلمه

19. attainment
معنی کلمه

20. exploits
معنی کلمه

21. performances
معنی کلمه

23. objectives
معنی کلمه

24. advances
معنی کلمه

25. developments
معنی کلمه

27. improvements
معنی کلمه

29. successful
معنی کلمه

30. experiences
معنی کلمه

33. activities
معنی کلمه

36. undertakings
معنی کلمه

40. outcomes
معنی کلمه

41. benefits
معنی کلمه

42. development
معنی کلمه

43. creations
معنی کلمه

45. effectiveness
معنی کلمه

47. deliverables
معنی کلمه

48. findings
معنی کلمه

54. acquisitions
معنی کلمه

56. productions
معنی کلمه

59. realization
معنی کلمه

61. realizations
معنی کلمه

64. embodiments
معنی کلمه

68. services
معنی کلمه

70. obtained
معنی کلمه

72. acquired
معنی کلمه

73. concubines
معنی کلمه

75. advancements
معنی کلمه

78. breakthroughs
معنی کلمه

79. contribution
معنی کلمه

80. endeavors
معنی کلمه

81. achievers
معنی کلمه

82. accolades
معنی کلمه

83. excellence
معنی کلمه

84. dedication
معنی کلمه

86. legacies
معنی کلمه

87. centenaries
معنی کلمه

88. greatness
معنی کلمه

89. honorees
معنی کلمه

92. ambitions
معنی کلمه

93. shortcomings
معنی کلمه

95. abilities
معنی کلمه

96. qualities
معنی کلمه

97. astuteness
معنی کلمه

98. strengths
معنی کلمه

99. innovations
معنی کلمه

100. involvements
معنی کلمه

معنی  achievements به فارسی