معنی فارسی کلمه accustomed:

خوگرفته‌، معتاد.

کاربرد accustomed در جمله:

1. Emily same Andy autonomous accustomed

صفات مرتبط با accustomed:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accustomed:

2. customary
معنی کلمه

7. habituated
معنی کلمه

8. acquainted
معنی کلمه

10. experienced
معنی کلمه

14. practiced
معنی کلمه

15. ordinary
معنی کلمه

19. leveraged
معنی کلمه

21. ruptured
معنی کلمه

23. acclimated
معنی کلمه

24. frustrated
معنی کلمه

25. desensitized
معنی کلمه

27. enamored
معنی کلمه

30. irritated
معنی کلمه

31. preoccupied
معنی کلمه

35. desensitised
معنی کلمه

36. reacquainted
معنی کلمه

37. enjoying
معنی کلمه

38. acclimatized
معنی کلمه

39. exasperated
معنی کلمه

44. disenchanted
معنی کلمه

45. immersed
معنی کلمه

47. entranced
معنی کلمه

49. discouraged
معنی کلمه

50. obsessed
معنی کلمه

52. concerned
معنی کلمه

53. fascinated
معنی کلمه

55. resorted
معنی کلمه

56. ingrained
معنی کلمه

58. barraged
معنی کلمه

60. intimidated
معنی کلمه

61. interested
معنی کلمه

63. adapting
معنی کلمه

64. nonplused
معنی کلمه

65. flustered
معنی کلمه

67. envision
معنی کلمه

68. anticipating
معنی کلمه

74. flummoxed
معنی کلمه

75. regimented
معنی کلمه

77. disillusioned
معنی کلمه

79. overwhelmed
معنی کلمه

80. appreciate
معنی کلمه

81. infatuated
معنی کلمه

85. experiencing
معنی کلمه

86. enthralled
معنی کلمه

87. mesmerized
معنی کلمه

88. familiarized
معنی کلمه

89. agitated
معنی کلمه

90. perceive
معنی کلمه

92. buffaloed
معنی کلمه

94. engrossed
معنی کلمه

96. clamoring
معنی کلمه

97. bewildered
معنی کلمه

98. startled
معنی کلمه

99. befuddled
معنی کلمه

100. surprised
معنی کلمه

معنی  accustomed به فارسی