معنی فارسی کلمه accurately:

با دقت

کاربرد accurately در جمله:

صفات مرتبط با accurately:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accurately:

1. correctly
معنی کلمه

5. precisely
معنی کلمه

6. appropriately
معنی کلمه

7. effectively
معنی کلمه

8. adequately
معنی کلمه

10. incorrectly
معنی کلمه

11. accuracy
معنی کلمه

12. truthfully
معنی کلمه

15. minutely
معنی کلمه

16. carefully
معنی کلمه

17. rigorously
معنی کلمه

18. eloquently
معنی کلمه

19. faithfully
معنی کلمه

20. successfully
معنی کلمه

22. meticulously
معنی کلمه

23. precision
معنی کلمه

25. thoroughly
معنی کلمه

29. specifically
معنی کلمه

31. scrupulously
معنی کلمه

33. perfectly
معنی کلمه

34. explicitly
معنی کلمه

37. stringently
معنی کلمه

38. rightfully
معنی کلمه

39. attentively
معنی کلمه

41. punctually
معنی کلمه

43. describe
معنی کلمه

45. strictly
معنی کلمه

47. suitably
معنی کلمه

50. narrowly
معنی کلمه

51. distinctly
معنی کلمه

52. portrays
معنی کلمه

54. faithful
معنی کلمه

55. describes
معنی کلمه

58. objectively
معنی کلمه

59. inaccurately
معنی کلمه

60. efficiently
معنی کلمه

61. intelligently
معنی کلمه

62. quantitatively
معنی کلمه

63. concisely
معنی کلمه

64. intuitively
معنی کلمه

65. confidently
معنی کلمه

66. realistically
معنی کلمه

67. optimally
معنی کلمه

68. credibly
معنی کلمه

69. graphically
معنی کلمه

70. accordingly
معنی کلمه

71. competently
معنی کلمه

72. independently
معنی کلمه

73. sensitively
معنی کلمه

74. succinctly
معنی کلمه

75. rationally
معنی کلمه

76. consistently
معنی کلمه

77. satisfactorily
معنی کلمه

78. proficiently
معنی کلمه

79. definitively
معنی کلمه

80. skillfully
معنی کلمه

81. logically
معنی کلمه

83. authentically
معنی کلمه

84. visually
معنی کلمه

85. systematically
معنی کلمه

86. probabilistically
معنی کلمه

87. intelligibly
معنی کلمه

89. subjectively
معنی کلمه

90. reproducibly
معنی کلمه

91. imprecisely
معنی کلمه

92. descriptively
معنی کلمه

93. astutely
معنی کلمه

94. coherently
معنی کلمه

95. comprehensibly
معنی کلمه

96. dispassionately
معنی کلمه

97. straightforwardly
معنی کلمه

98. dynamically
معنی کلمه

99. authoritatively
معنی کلمه

100. electronically
معنی کلمه

معنی  accurately به فارسی