معنی فارسی کلمه accumulated:

انباشته

کاربرد accumulated در جمله:

صفات مرتبط با accumulated:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accumulated:

3. collected
معنی کلمه

4. increased
معنی کلمه

5. concentrated
معنی کلمه

6. assembled
معنی کلمه

8. congregate
معنی کلمه

9. accumulation
معنی کلمه

10. cumulative
معنی کلمه

11. accumulative
معنی کلمه

13. cumulated
معنی کلمه

14. combined
معنی کلمه

15. deposited
معنی کلمه

16. incurred
معنی کلمه

17. aggregate
معنی کلمه

19. aggregated
معنی کلمه

20. compiled
معنی کلمه

22. stockpiled
معنی کلمه

26. acquired
معنی کلمه

27. constituted
معنی کلمه

29. generates
معنی کلمه

32. accumulations
معنی کلمه

35. allotted
معنی کلمه

36. capitalized
معنی کلمه

37. cumulation
معنی کلمه

39. gathered
معنی کلمه

40. obtained
معنی کلمه

41. compounded
معنی کلمه

42. consolidated
معنی کلمه

44. completed
معنی کلمه

45. pyramided
معنی کلمه

46. purchased
معنی کلمه

47. developed
معنی کلمه

49. incremental
معنی کلمه

50. stacking
معنی کلمه

55. procured
معنی کلمه

56. entitlements
معنی کلمه

61. incorporated
معنی کلمه

66. credited
معنی کلمه

70. build-up
معنی کلمه

71. built-up
معنی کلمه

72. capitalised
معنی کلمه

74. rolled-up
معنی کلمه

76. totaling
معنی کلمه

77. amounting
معنی کلمه

78. accreted
معنی کلمه

81. generated
معنی کلمه

82. cataloged
معنی کلمه

83. forfeited
معنی کلمه

84. ballooned
معنی کلمه

85. compiling
معنی کلمه

86. pocketed
معنی کلمه

89. amortizes
معنی کلمه

91. multiplied
معنی کلمه

92. absorbed
معنی کلمه

93. spanning
معنی کلمه

95. mushroomed
معنی کلمه

96. amortise
معنی کلمه

97. garnered
معنی کلمه

98. foregone
معنی کلمه

100. recorded
معنی کلمه

معنی  accumulated به فارسی