معنی فارسی کلمه accredited

معتبر

کاربرد accredited در جمله