کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accredited

2. authorized
معنی کلمه

4. commissioned
معنی کلمه

5. certified
معنی کلمه

6. certification
معنی کلمه

7. reputable
معنی کلمه

9. registered
معنی کلمه

10. qualified
معنی کلمه

11. recognized
معنی کلمه

12. established
معنی کلمه

13. chartered
معنی کلمه

14. authenticated
معنی کلمه

15. mandated
معنی کلمه

16. sanctioned
معنی کلمه

17. validated
معنی کلمه

18. professional
معنی کلمه

19. approved
معنی کلمه

20. accepted
معنی کلمه

21. permitted
معنی کلمه

22. substantiated
معنی کلمه

23. attested
معنی کلمه

24. endorsed
معنی کلمه

25. authoritative
معنی کلمه

27. legitimized
معنی کلمه

28. supported
معنی کلمه

29. recognition
معنی کلمه

30. authorised
معنی کلمه

31. appointed
معنی کلمه

33. recognised
معنی کلمه

34. confirmation
معنی کلمه

35. approval
معنی کلمه

37. received
معنی کلمه

38. confirmations
معنی کلمه

39. dependent
معنی کلمه

40. stationed
معنی کلمه

43. acknowledged
معنی کلمه

44. believed
معنی کلمه

46. credited
معنی کلمه

49. full-time
معنی کلمه

50. legitimised
معنی کلمه

52. credentialed
معنی کلمه

53. unaccredited
معنی کلمه

54. affiliated
معنی کلمه

55. reaccreditation
معنی کلمه

56. independent
معنی کلمه

57. enrolled
معنی کلمه

58. preceptorship
معنی کلمه

59. verified
معنی کلمه

61. certificate
معنی کلمه

62. compliant
معنی کلمه

66. licensure
معنی کلمه

68. recertification
معنی کلمه

69. regulated
معنی کلمه

70. associate degree
معنی کلمه

71. specialized
معنی کلمه

72. institutes
معنی کلمه

73. diplomate
معنی کلمه

74. operated
معنی کلمه

75. practicums
معنی کلمه

76. promover
معنی کلمه

77. associateship
معنی کلمه

78. cesar ritz
معنی کلمه

79. licentiate
معنی کلمه

84. serviced
معنی کلمه

85. institution
معنی کلمه

86. admittance
معنی کلمه

87. vocationally
معنی کلمه

88. referral
معنی کلمه

90. observership
معنی کلمه

94. prestigious
معنی کلمه

95. teaching certificate
معنی کلمه

96. laboratories
معنی کلمه

97. practical nurse
معنی کلمه

99. arboreta
معنی کلمه

100. professionals
معنی کلمه

معنی  accredited به فارسی