معنی فارسی کلمه accredited:

معتبر

کاربرد accredited در جمله:

صفات مرتبط با accredited:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accredited:

معنی  accredited به فارسی