کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accorded

3. conferred
معنی کلمه

11. ascribed
معنی کلمه

12. recognized
معنی کلمه

14. provided
معنی کلمه

15. entrusted
معنی کلمه

17. accepted
معنی کلمه

18. assigned
معنی کلمه

20. allotted
معنی کلمه

22. allocated
معنی کلمه

24. disbursed
معنی کلمه

26. guaranteed
معنی کلمه

28. attaches
معنی کلمه

33. benefited
معنی کلمه

34. delivered
معنی کلمه

35. ascribes
معنی کلمه

36. extended
معنی کلمه

38. earmarked
معنی کلمه

39. obtained
معنی کلمه

41. devolved
معنی کلمه

42. approved
معنی کلمه

43. attached
معنی کلمه

44. authorized
معنی کلمه

45. applicable
معنی کلمه

46. acknowledged
معنی کلمه

47. allocates
معنی کلمه

48. provides
معنی کلمه

53. conceded
معنی کلمه

55. attributed
معنی کلمه

59. recognised
معنی کلمه

60. invested
معنی کلمه

62. dedicated
معنی کلمه

66. attained
معنی کلمه

67. meriting
معنی کلمه

68. vouchsafed
معنی کلمه

69. deserves
معنی کلمه

71. lavished
معنی کلمه

73. derogated
معنی کلمه

76. deprived
معنی کلمه

77. felicitated
معنی کلمه

78. garlanded
معنی کلمه

79. showered
معنی کلمه

81. enshrined
معنی کلمه

85. slighted
معنی کلمه

86. coronated
معنی کلمه

87. begrudged
معنی کلمه

88. arrogated
معنی کلمه

89. subjected
معنی کلمه

90. regarded
معنی کلمه

93. welcomed
معنی کلمه

94. canonised
معنی کلمه

95. exempted
معنی کلمه

96. absenting
معنی کلمه

97. befitting
معنی کلمه

98. gainsaid
معنی کلمه

100. amnestied
معنی کلمه

معنی  accorded به فارسی