معنی فارسی کلمه accorded

بهآنها

کاربرد accorded در جمله

1. We're to be accorded every courtesy , Dr Stapleton .