معنی فارسی کلمه accompanied

همراه

کاربرد accompanied در جمله

1. ’ Although this invitation was accompanied with a curtsey that might have softened the heart of a church-warden , it by no means mollified the beadle .

2. and falls into a cauldron accompanied by many different streams

صفات مرتبط با accompanied

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با accompanied

3. complemented
معنی کلمه

5. punctuated
معنی کلمه

8. supplemented
معنی کلمه

10. surrounded
معنی کلمه

11. characterized
معنی کلمه

12. coincided
معنی کلمه

14. paralleled
معنی کلمه

15. supported
معنی کلمه

16. illustrated
معنی کلمه

17. unaccompanied
معنی کلمه

18. underpinned
معنی کلمه

21. monitored
معنی کلمه

24. translated
معنی کلمه

27. characterised
معنی کلمه

28. assisted
معنی کلمه

29. appended
معنی کلمه

32. multiplied
معنی کلمه

33. substantiated
معنی کلمه

34. attached
معنی کلمه

36. completed
معنی کلمه

38. associated
معنی کلمه

40. combined
معنی کلمه

41. enclosed
معنی کلمه

44. involved
معنی کلمه

46. simultaneously
معنی کلمه

47. connected
معنی کلمه

48. conjugated
معنی کلمه

52. compagnie
معنی کلمه

55. preceded
معنی کلمه

56. augmented
معنی کلمه

57. chaperoned
معنی کلمه

58. shadowed
معنی کلمه

59. triggered
معنی کلمه

60. overseen
معنی کلمه

61. serenaded
معنی کلمه

62. tempered
معنی کلمه

63. interspersed
معنی کلمه

64. narrated
معنی کلمه

66. overshadowed
معنی کلمه

68. provoked
معنی کلمه

69. welcomed
معنی کلمه

70. buttressed
معنی کلمه

71. counteracted
معنی کلمه

72. accentuated
معنی کلمه

74. presented
معنی کلمه

75. upstaged
معنی کلمه

76. occasioned
معنی کلمه

77. prefaced
معنی کلمه

78. arranged
معنی کلمه

79. highlighted
معنی کلمه

81. counterbalanced
معنی کلمه

82. facilitated
معنی کلمه

83. exacerbated
معنی کلمه

84. subjected
معنی کلمه

85. enlivened
معنی کلمه

87. elicited
معنی کلمه

89. necessitated
معنی کلمه

90. interrupted
معنی کلمه

91. provided
معنی کلمه

92. compounded
معنی کلمه

94. comforted
معنی کلمه

95. produced
معنی کلمه

97. attributed
معنی کلمه

99. amplified
معنی کلمه

100. directed
معنی کلمه

معنی  accompanied به فارسی