معنی فارسی کلمه accidentally

بر حسب تصادف، تصادفا، بل

کاربرد accidentally در جمله