معنی فارسی کلمه accessed

دیده

کاربرد accessed در جمله