معنی فارسی کلمه accepts

می پذیرد

کاربرد accepts در جمله