معنی فارسی کلمه accentuated

برجسته

کاربرد accentuated در جمله