معنی فارسی کلمه accented:

لهجه

کاربرد accented در جمله:

صفات مرتبط با accented:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accented:

معنی  accented به فارسی