معنی فارسی کلمه accented

لهجه

کاربرد accented در جمله