معنی فارسی کلمه accented

لهجه

کاربرد accented در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.