معنی فارسی کلمه accelerations:

شتاب

کاربرد accelerations در جمله:

صفات مرتبط با accelerations:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accelerations:

2. quickening
معنی کلمه

5. pulsations
معنی کلمه

7. dephasing
معنی کلمه

8. velocities
معنی کلمه

11. oscillations
معنی کلمه

12. impedances
معنی کلمه

13. deceleration
معنی کلمه

14. vibration
معنی کلمه

15. orbital velocity
معنی کلمه

16. windblast
معنی کلمه

17. gravities
معنی کلمه

18. amplitude
معنی کلمه

20. overpressure
معنی کلمه

21. hypervelocity
معنی کلمه

22. magnetic dipole
معنی کلمه

23. deformation
معنی کلمه

24. angular velocity
معنی کلمه

25. hairpins
معنی کلمه

26. perturbations
معنی کلمه

27. stiction
معنی کلمه

28. magnetic flux
معنی کلمه

29. magnetoresistance
معنی کلمه

30. enthalpy
معنی کلمه

31. attenuation
معنی کلمه

32. downdrafts
معنی کلمه

33. vorticity
معنی کلمه

34. antiproton
معنی کلمه

35. hysteresis
معنی کلمه

36. gradients
معنی کلمه

37. pronation
معنی کلمه

38. magnetisation
معنی کلمه

39. modulations
معنی کلمه

41. overinflation
معنی کلمه

42. metastability
معنی کلمه

43. compressibility
معنی کلمه

44. photoemission
معنی کلمه

45. diffusion coefficient
معنی کلمه

46. derailleur
معنی کلمه

52. flexural
معنی کلمه

53. downshift
معنی کلمه

54. discontinuities
معنی کلمه

56. antigravity
معنی کلمه

57. angular momentum
معنی کلمه

58. hyperfine
معنی کلمه

59. osmotic pressure
معنی کلمه

60. obliquity
معنی کلمه

62. dorsiflexion
معنی کلمه

63. synchronous motor
معنی کلمه

66. undulations
معنی کلمه

67. compressional
معنی کلمه

68. conductance
معنی کلمه

69. electromotive force
معنی کلمه

70. kinematics
معنی کلمه

72. eversion
معنی کلمه

73. sphericity
معنی کلمه

74. crepitus
معنی کلمه

75. transonic
معنی کلمه

76. coefficients
معنی کلمه

79. isotherm
معنی کلمه

80. equilibration
معنی کلمه

81. picometer
معنی کلمه

82. gravitational interaction
معنی کلمه

83. milliseconds
معنی کلمه

84. compressive
معنی کلمه

85. supination
معنی کلمه

86. josephson junction
معنی کلمه

87. fission reactor
معنی کلمه

89. diminuendo
معنی کلمه

90. perilune
معنی کلمه

91. reactance
معنی کلمه

92. groundspeed
معنی کلمه

93. electromyography
معنی کلمه

94. intensities
معنی کلمه

95. elastic modulus
معنی کلمه

96. prograde
معنی کلمه

97. peristalsis
معنی کلمه

98. resonators
معنی کلمه

99. contractility
معنی کلمه

100. thermodynamic equilibrium
معنی کلمه

معنی  accelerations به فارسی