معنی فارسی کلمه above-ground:

بالای سطح زمین

کاربرد above-ground در جمله:

صفات مرتبط با above-ground:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با above-ground:

1. aboveground
معنی کلمه

9. overstory
معنی کلمه

10. perfunctory
معنی کلمه

12. superficial
معنی کلمه

14. terrestrial
معنی کلمه

معنی  above-ground به فارسی