معنی فارسی کلمه abbreviations:

اختصارات

کاربرد abbreviations در جمله:

1. with abbreviations , and then we'll have a little test to finish with .
معنی abbreviations

صفات مرتبط با abbreviations:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با abbreviations:

معنی  abbreviations به فارسی