معنی فارسی کلمه abbreviated:

به صورت مختصر

کاربرد abbreviated در جمله:

1. it ? " you might hear it abbreviated to "innit" . "It's hot . . . It's hot today , innit ? It's hot
معنی abbreviated

صفات مرتبط با abbreviated:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با abbreviated:

معنی  abbreviated به فارسی