کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با abandoned

3. uninhabited
معنی کلمه

4. uninhibited
معنی کلمه

6. neglected
معنی کلمه

7. discarded
معنی کلمه

16. desolate
معنی کلمه

17. orphaned
معنی کلمه

18. disowned
معنی کلمه

19. decommissioned
معنی کلمه

20. relinquished
معنی کلمه

23. rejected
معنی کلمه

24. withdrawn
معنی کلمه

25. forgotten
معنی کلمه

30. unattended
معنی کلمه

31. abdicated
معنی کلمه

32. marooned
معنی کلمه

33. stranded
معنی کلمه

34. jettisoned
معنی کلمه

40. destitute
معنی کلمه

43. withdrew
معنی کلمه

45. discontinued
معنی کلمه

46. departed
معنی کلمه

50. abolished
معنی کلمه

51. surrendered
معنی کلمه

52. forfeited
معنی کلمه

53. renounced
معنی کلمه

54. terminated
معنی کلمه

55. abrogated
معنی کلمه

57. homeless
معنی کلمه

58. dismissed
معنی کلمه

59. disposed
معنی کلمه

60. eliminated
معنی کلمه

62. suspended
معنی کلمه

63. evacuate
معنی کلمه

65. disproved
معنی کلمه

66. interrupted
معنی کلمه

69. relinquishment
معنی کلمه

70. surrender
معنی کلمه

71. resigned
معنی کلمه

73. quitting
معنی کلمه

74. forsworn
معنی کلمه

77. discontinuation
معنی کلمه

78. disposal
معنی کلمه

82. foregone
معنی کلمه

84. sidelined
معنی کلمه

86. backward
معنی کلمه

89. dispensed
معنی کلمه

90. renunciation
معنی کلمه

91. forgiven
معنی کلمه

92. cessation
معنی کلمه

93. discontinuance
معنی کلمه

95. cancelled
معنی کلمه

98. drop-out
معنی کلمه

معنی  abandoned به فارسی