معنی فارسی کلمه Advice:

اندرز، رایزنی‌، صوابدید، مشورت‌، مصلحت‌، نظ‌ر، عقیده‌،، پند، نصیحت‌، اگاهی‌، خبر، اط‌لاع‌.

کاربرد Advice در جمله:

صفات مرتبط با Advice:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Advice:

3. suggestions
معنی کلمه

7. recommendations
معنی کلمه

11. feedback
معنی کلمه

12. recommendation
معنی کلمه

13. advisers
معنی کلمه

14. consulting
معنی کلمه

16. assistance
معنی کلمه

17. suggestion
معنی کلمه

19. counseling
معنی کلمه

20. counsels
معنی کلمه

22. mentoring
معنی کلمه

23. consultation
معنی کلمه

26. instruction
معنی کلمه

27. advisory
معنی کلمه

29. information
معنی کلمه

31. knowledge
معنی کلمه

33. observations
معنی کلمه

35. guidelines
معنی کلمه

37. comments
معنی کلمه

38. consultants
معنی کلمه

39. consultations
معنی کلمه

40. recommended
معنی کلمه

41. recommend
معنی کلمه

43. recommends
معنی کلمه

44. expertise
معنی کلمه

46. guideline
معنی کلمه

49. counselling
معنی کلمه

50. consultancy
معنی کلمه

51. counselor
معنی کلمه

53. proposals
معنی کلمه

54. suggested
معنی کلمه

58. consultative
معنی کلمه

59. consultant
معنی کلمه

62. pointers
معنی کلمه

63. counsellor
معنی کلمه

65. coaching
معنی کلمه

66. reminder
معنی کلمه

68. indication
معنی کلمه

69. announcements
معنی کلمه

70. observation
معنی کلمه

73. direction
معنی کلمه

75. councils
معنی کلمه

77. position
معنی کلمه

78. proposal
معنی کلمه

80. advocacy
معنی کلمه

81. attorneys
معنی کلمه

83. notification
معنی کلمه

85. believed
معنی کلمه

86. steering
معنی کلمه

87. important
معنی کلمه

88. commission
معنی کلمه

89. announcement
معنی کلمه

90. attorney
معنی کلمه

91. deliberation
معنی کلمه

93. orientation
معنی کلمه

94. judgement
معنی کلمه

96. proposes
معنی کلمه

97. councillor
معنی کلمه

99. proposed
معنی کلمه

معنی  Advice به فارسی