معنی فارسی کلمه Advertising:

اعلان‌، اگهی‌.

کاربرد Advertising در جمله:

صفات مرتبط با Advertising:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Advertising:

2. advertizing
معنی کلمه

3. advertisement
معنی کلمه

5. publicizing
معنی کلمه

7. advertisements
معنی کلمه

8. marketing
معنی کلمه

9. promotional
معنی کلمه

10. billboard
معنی کلمه

11. campaign
معنی کلمه

13. publishing
معنی کلمه

14. promotion
معنی کلمه

15. publicity
معنی کلمه

16. commercial
معنی کلمه

18. propaganda
معنی کلمه

19. promoting
معنی کلمه

21. publicize
معنی کلمه

22. visibility
معنی کلمه

24. advocacy
معنی کلمه

30. announcements
معنی کلمه

31. awareness
معنی کلمه

33. dissemination
معنی کلمه

34. disclosure
معنی کلمه

35. publication
معنی کلمه

36. publicist
معنی کلمه

37. heralding
معنی کلمه

38. openness
معنی کلمه

40. announcing
معنی کلمه

42. announcement
معنی کلمه

43. registry
معنی کلمه

44. announced
معنی کلمه

45. announces
معنی کلمه

46. announce
معنی کلمه

48. declarations
معنی کلمه

49. commandite
معنی کلمه

50. electrónico
معنی کلمه

51. publicising
معنی کلمه

53. declaration
معنی کلمه

54. advertisers
معنی کلمه

56. commercials
معنی کلمه

57. campaigns
معنی کلمه

58. classified advertising
معنی کلمه

59. measurability
معنی کلمه

60. billboards
معنی کلمه

61. classifieds
معنی کلمه

62. branding
معنی کلمه

63. promotions
معنی کلمه

65. copywriter
معنی کلمه

68. advertorial
معنی کلمه

69. creatives
معنی کلمه

70. telemarketing
معنی کلمه

72. narrowcasting
معنی کلمه

73. merchandising
معنی کلمه

75. search engine
معنی کلمه

76. sponsorship
معنی کلمه

77. mailings
معنی کلمه

78. monetization
معنی کلمه

79. rediffusion
معنی کلمه

82. newspapers
معنی کلمه

84. packaged goods
معنی کلمه

85. infomercials
معنی کلمه

88. couponing
معنی کلمه

89. publishers
معنی کلمه

90. circulations
معنی کلمه

93. pitchman
معنی کلمه

95. broadcasting
معنی کلمه

98. merchandizing
معنی کلمه

معنی  Advertising به فارسی