معنی فارسی کلمه Adventurous

پر سرگذشت‌، پرماجرا، پرحادثه‌، دلیر، مخاط‌ره‌ ط‌لب‌،، حادثه‌ جو.

کاربرد Adventurous در جمله

صفات مرتبط با Adventurous

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Adventurous

1. adventuresome
معنی کلمه

2. venturesome
معنی کلمه

4. audacious
معنی کلمه

5. swashbuckling
معنی کلمه

6. swaggering
معنی کلمه

7. venturous
معنی کلمه

9. adventure
معنی کلمه

10. enterprising
معنی کلمه

11. fearless
معنی کلمه

12. assertive
معنی کلمه

14. aggressive
معنی کلمه

17. adventurism
معنی کلمه

18. courageous
معنی کلمه

20. challenging
معنی کلمه

27. risk-taking
معنی کلمه

28. imaginative
معنی کلمه

29. inventive
معنی کلمه

30. inquisitive
معنی کلمه

31. outdoorsy
معنی کلمه

32. unadventurous
معنی کلمه

35. intrepid
معنی کلمه

36. exuberant
معنی کلمه

38. resourceful
معنی کلمه

39. impetuous
معنی کلمه

40. carefree
معنی کلمه

41. ambitious
معنی کلمه

42. explorative
معنی کلمه

43. impulsive
معنی کلمه

44. energetic
معنی کلمه

45. vivacious
معنی کلمه

47. romantic
معنی کلمه

48. uninhibited
معنی کلمه

50. easygoing
معنی کلمه

51. whimsical
معنی کلمه

52. unconventional
معنی کلمه

53. enjoyable
معنی کلمه

54. rambunctious
معنی کلمه

57. eclectic
معنی کلمه

59. individualistic
معنی کلمه

60. laidback
معنی کلمه

61. eccentric
معنی کلمه

62. untraditional
معنی کلمه

63. exhilarating
معنی کلمه

65. sociable
معنی کلمه

66. idiosyncratic
معنی کلمه

67. indulgent
معنی کلمه

69. extroverted
معنی کلمه

75. alluring
معنی کلمه

76. entertaining
معنی کلمه

77. enchanting
معنی کلمه

78. delightful
معنی کلمه

79. iconoclastic
معنی کلمه

80. cosmopolitan
معنی کلمه

81. unpretentious
معنی کلمه

82. improvisatory
معنی کلمه

83. transgressive
معنی کلمه

85. hedonistic
معنی کلمه

86. leisurely
معنی کلمه

88. introspective
معنی کلمه

90. irreverent
معنی کلمه

92. exciting
معنی کلمه

93. streetwise
معنی کلمه

94. creative
معنی کلمه

96. bohemian
معنی کلمه

98. mellower
معنی کلمه

99. expansive
معنی کلمه

100. improvisational
معنی کلمه

معنی  Adventurous به فارسی