معنی فارسی کلمه Adventist:

منتظران ظهور

کاربرد Adventist در جمله:

صفات مرتبط با Adventist:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adventist:

1. second adventist
معنی کلمه

4. mennonite
معنی کلمه

5. anthony wayne
معنی کلمه

6. senior high school
معنی کلمه

8. patrick henry
معنی کلمه

9. thomas aquinas
معنی کلمه

12. little theatre
معنی کلمه

14. planning commission
معنی کلمه

15. basketball league
معنی کلمه

16. jazz band
معنی کلمه

17. chess club
معنی کلمه

18. argonaut
معنی کلمه

20. chaminade
معنی کلمه

21. community center
معنی کلمه

24. roger williams
معنی کلمه

25. murder suspect
معنی کلمه

26. wesleyan
معنی کلمه

27. concert band
معنی کلمه

29. rotary club
معنی کلمه

31. bellmont
معنی کلمه

34. community school
معنی کلمه

35. chamber orchestra
معنی کلمه

36. marymount
معنی کلمه

37. tree farm
معنی کلمه

38. saint francis
معنی کلمه

39. northrop
معنی کلمه

40. stephen decatur
معنی کلمه

42. conference center
معنی کلمه

43. willamette
معنی کلمه

44. junior high
معنی کلمه

45. robbery suspect
معنی کلمه

46. sacred heart
معنی کلمه

47. high jump
معنی کلمه

48. country dance
معنی کلمه

49. secondary school
معنی کلمه

50. transylvania
معنی کلمه

52. maranatha
معنی کلمه

53. city manager
معنی کلمه

54. woodrow wilson
معنی کلمه

56. john glenn
معنی کلمه

57. bret harte
معنی کلمه

58. shopping center
معنی کلمه

59. lake superior
معنی کلمه

60. lions club
معنی کلمه

61. opera house
معنی کلمه

63. folk music
معنی کلمه

64. dinner theatre
معنی کلمه

65. bus station
معنی کلمه

67. charter school
معنی کلمه

69. johansen
معنی کلمه

70. civic center
معنی کلمه

72. fontainebleau
معنی کلمه

73. baseball clinic
معنی کلمه

74. police department
معنی کلمه

76. water system
معنی کلمه

77. music hall
معنی کلمه

78. community college
معنی کلمه

79. harkness
معنی کلمه

80. riverbend
معنی کلمه

81. biltmore
معنی کلمه

83. flea market
معنی کلمه

85. dental care
معنی کلمه

86. slow pitch
معنی کلمه

89. military academy
معنی کلمه

90. christian church
معنی کلمه

91. foster care
معنی کلمه

92. susquehanna
معنی کلمه

93. lake michigan
معنی کلمه

94. district court
معنی کلمه

95. appeal board
معنی کلمه

96. brookside
معنی کلمه

97. gas station
معنی کلمه

99. cabrillo
معنی کلمه

100. hole in one
معنی کلمه

معنی  Adventist به فارسی