معنی فارسی کلمه Advanced:

پیشرفته‌.، (.jda): پیشرفته‌، ترقی‌ كرده‌، پیش‌ افتاده‌، جلوافتاده‌.

کاربرد Advanced در جمله:

1. Advanced elevator well obviously this is
معنی Advanced

2. license is actually Advanced
معنی Advanced

3. then why do so many of my Advanced
معنی Advanced

4. He has highly Advanced cognition skills .
معنی Advanced

5. How many seven year olds are doing Advanced calculus ? - You forgot the negative sign on the exponent .
معنی Advanced

6. He has highly Advanced cognition skills .

7. gardenia started using the most Advanced
معنی Advanced

8. coca-cola have Advanced dramatically
معنی Advanced

9. sufficiently Advanced technology is
معنی Advanced

10. little bit slower for this particular lesson this Advanced
معنی Advanced

11. last video in our series on Advanced listening practice and
معنی Advanced

12. Advanced will they take over for human
معنی Advanced

13. kind of hot but I thought for this Advanced
معنی Advanced

14. Advanced biospheres would be 3d printed
معنی Advanced

15. one's system is controlled by Advanced
معنی Advanced

16. hello and welcome to a new Advanced listening practice
معنی Advanced

17. you again well the previous video in this Advanced listening
معنی Advanced

18. really excited to be giving you another Advanced listening
معنی Advanced

19. Equipped with Advanced technologies , the new trains were able to
معنی Advanced

20. well hello there and welcome to another Advanced listening
معنی Advanced

21. you again well the previous video in our Advanced listening
معنی Advanced

22. to be joining you for any other Advanced listening practice
معنی Advanced

23. of English anyone . com and welcome to a new Advanced
معنی Advanced

24. and it is a pleasure to welcome you to another Advanced English
معنی Advanced

25. is a pleasure to welcome you to another Advanced listening
معنی Advanced

26. to see Chevy that for Advanced up a bit
معنی Advanced

27. cool this is another trick it's Advanced
معنی Advanced

28. stands for the Defense Advanced Research
معنی Advanced

29. For more Advanced courses listen to “Your English” or “QualityTime-ESL Podcasts” .
معنی Advanced

30. Neil Cutting edge means very new and Advanced .
معنی Advanced

31. How many seven year olds are doing Advanced calculus ? - You forgot the negative sign on the exponent .

32. Advanced classes I'm worried that I won't really understand what's going on
معنی Advanced

33. made car or Advanced infotainment system
معنی Advanced

34. Advanced efficiency when I put it into
معنی Advanced

35. experience in all situations Advanced
معنی Advanced

صفات مرتبط با Advanced:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Advanced:

معنی  Advanced به فارسی