معنی فارسی کلمه Advance:

(iv & tv &.n): پیشروی‌، پیشرفت‌، پیش‌ بردن‌، جلو بردن‌،، ترقی‌ دادن‌، ترفیع‌ رتبه‌ دادن‌، تسریع‌ كردن‌، اقامه‌، كردن‌، پیشنهاد كردن‌، ط‌رح‌ كردن‌، مساعده‌ دادن‌، مساعده‌،، (.jda): از پیش‌ فرستاده‌ شده‌، قبلا تهیه‌ شده‌، قبلا، تجهیز شده‌.، جلو رفتن‌، جلو بردن‌، پیشرفت‌، مساعده‌.

کاربرد Advance در جمله:

صفات مرتبط با Advance:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Advance:

معنی  Advance به فارسی