معنی فارسی کلمه Adorable:

شایان‌ ستایش‌، قابل‌ پرستش‌.

کاربرد Adorable در جمله:

صفات مرتبط با Adorable:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adorable:

2. endearing
معنی کلمه

9. delightful
معنی کلمه

10. beautiful
معنی کلمه

12. enchanting
معنی کلمه

14. annoying
معنی کلمه

17. ravishing
معنی کلمه

19. wonderful
معنی کلمه

20. handsome
معنی کلمه

24. precious
معنی کلمه

25. sweetheart
معنی کلمه

27. good-looking
معنی کلمه

33. hilarious
معنی کلمه

35. whimsical
معنی کلمه

38. huggable
معنی کلمه

40. affectionate
معنی کلمه

51. snaggletooth
معنی کلمه

55. cuddlesome
معنی کلمه

56. cherubic
معنی کلمه

58. puppyish
معنی کلمه

65. tomboyish
معنی کلمه

66. towheaded
معنی کلمه

68. photogenic
معنی کلمه

70. childlike
معنی کلمه

72. mouthless
معنی کلمه

76. scroungy
معنی کلمه

81. blondish
معنی کلمه

82. kittenish
معنی کلمه

86. freckled
معنی کلمه

88. bossiest
معنی کلمه

89. precocious
معنی کلمه

94. slobbery
معنی کلمه

97. kissable
معنی کلمه

98. rambunctious
معنی کلمه

معنی  Adorable به فارسی