معنی فارسی کلمه Adoption

مربوط‌ به‌ قضیه‌ پسر خواندگی‌ عیسی‌(نسبت‌ به‌ خدا)،، اختیار، اتخاذ، قبول‌، اقتباس‌، استعمال‌ لغت‌ بیگانه‌، بدون‌ تغییر شكل‌ ان‌، (حق.) قبول‌ به‌ فرزندی‌، فرزند خوا، ندگی‌.

کاربرد Adoption در جمله

صفات مرتبط با Adoption

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Adoption

1. acceptance
معنی کلمه

2. borrowing
معنی کلمه

6. implementation
معنی کلمه

10. introduction
معنی کلمه

11. promulgation
معنی کلمه

12. enactment
معنی کلمه

13. implementing
معنی کلمه

16. incorporation
معنی کلمه

17. ratification
معنی کلمه

18. creation
معنی کلمه

19. issuance
معنی کلمه

21. accession
معنی کلمه

22. adaption
معنی کلمه

23. inclusion
معنی کلمه

24. application
معنی کلمه

25. development
معنی کلمه

26. naturalization
معنی کلمه

27. enacting
معنی کلمه

28. implement
معنی کلمه

29. domestication
معنی کلمه

30. embracing
معنی کلمه

31. recovery
معنی کلمه

34. promulgating
معنی کلمه

35. changeover
معنی کلمه

37. dependency
معنی کلمه

38. adherence
معنی کلمه

39. approval
معنی کلمه

40. introducing
معنی کلمه

41. validation
معنی کلمه

42. establishment
معنی کلمه

43. adaptation
معنی کلمه

45. accreditation
معنی کلمه

46. introduce
معنی کلمه

47. introduced
معنی کلمه

49. transposition
معنی کلمه

50. imposition
معنی کلمه

51. approving
معنی کلمه

52. granting
معنی کلمه

54. ownership
معنی کلمه

56. completion
معنی کلمه

57. initiation
معنی کلمه

60. espousal
معنی کلمه

61. accredit
معنی کلمه

62. confirmation
معنی کلمه

64. authorization
معنی کلمه

66. provision
معنی کلمه

67. dependence
معنی کلمه

68. approved
معنی کلمه

70. inception
معنی کلمه

72. blessing
معنی کلمه

74. elaboration
معنی کلمه

75. endorsed
معنی کلمه

77. endorsement
معنی کلمه

79. formulation
معنی کلمه

81. election
معنی کلمه

82. admission
معنی کلمه

85. launching
معنی کلمه

87. acquiescence
معنی کلمه

88. reception
معنی کلمه

90. proclamation
معنی کلمه

91. clearance
معنی کلمه

92. resumption
معنی کلمه

94. approbation
معنی کلمه

95. authorisation
معنی کلمه

96. conclusion
معنی کلمه

97. discharge
معنی کلمه

98. appropriation
معنی کلمه

99. overtaking
معنی کلمه

100. decision
معنی کلمه

معنی  Adoption به فارسی