معنی فارسی کلمه Adoption:

مربوط‌ به‌ قضیه‌ پسر خواندگی‌ عیسی‌(نسبت‌ به‌ خدا)،، اختیار، اتخاذ، قبول‌، اقتباس‌، استعمال‌ لغت‌ بیگانه‌، بدون‌ تغییر شكل‌ ان‌، (حق.) قبول‌ به‌ فرزندی‌، فرزند خوا، ندگی‌.

کاربرد Adoption در جمله:

صفات مرتبط با Adoption:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adoption:

معنی  Adoption به فارسی