معنی فارسی کلمه Admit:

پذیرفتن‌، راه‌ دادن‌، بار دادن‌، راضی‌ شدن‌ (به‌)، رضایت‌، دادن‌ (به‌)، موافقت‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، زیربار(چیزی‌)، رفتن‌، اقرار كردن‌، واگذار كردن‌، دادن‌، اعط‌اء كردن‌.

کاربرد Admit در جمله:

صفات مرتبط با Admit:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Admit:

1. acknowledge
معنی کلمه

5. accommodate
معنی کلمه

13. confesses
معنی کلمه

15. acknowledged
معنی کلمه

17. acknowledging
معنی کلمه

21. recognize
معنی کلمه

22. acknowledges
معنی کلمه

25. conceded
معنی کلمه

29. understand
معنی کلمه

30. countenance
معنی کلمه

34. tolerate
معنی کلمه

35. appreciate
معنی کلمه

36. admission
معنی کلمه

38. accepted
معنی کلمه

40. recognized
معنی کلمه

42. recognizing
معنی کلمه

43. sanction
معنی کلمه

47. identify
معنی کلمه

48. recognizes
معنی کلمه

51. entertain
معنی کلمه

56. authorize
معنی کلمه

58. recognised
معنی کلمه

59. incorporate
معنی کلمه

60. recognise
معنی کلمه

62. recognition
معنی کلمه

65. approves
معنی کلمه

71. acknowledgement
معنی کلمه

72. authorise
معنی کلمه

76. apologize
معنی کلمه

79. overpraise
معنی کلمه

83. criticize
معنی کلمه

86. overlook
معنی کلمه

92. convinced
معنی کلمه

93. sentimentalise
معنی کلمه

97. complain
معنی کلمه

100. daresay
معنی کلمه

معنی  Admit به فارسی