معنی فارسی کلمه Admission:

پذیرش‌، قبول‌، تصدیق‌، اعتراف‌، دخول‌، درامد، اجازه‌ء، ورود، ورودیه‌، پذیرانه‌، بارداد.

کاربرد Admission در جمله:

صفات مرتبط با Admission:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Admission:

1. admittance
معنی کلمه

2. entrance fee
معنی کلمه

3. admission charge
معنی کلمه

4. admission fee
معنی کلمه

5. admission price
معنی کلمه

6. entrance money
معنی کلمه

7. price of admission
معنی کلمه

10. registration
معنی کلمه

11. admitting
معنی کلمه

12. matriculation
معنی کلمه

13. admitted
معنی کلمه

14. concession
معنی کلمه

15. membership
معنی کلمه

16. acknowledgment
معنی کلمه

18. acceptance
معنی کلمه

19. attendance
معنی کلمه

20. confession
معنی کلمه

21. accepted
معنی کلمه

22. hospitalization
معنی کلمه

23. enrolment
معنی کلمه

24. accepting
معنی کلمه

25. enrollment
معنی کلمه

26. exemption
معنی کلمه

27. assumption
معنی کلمه

29. accession
معنی کلمه

30. sanction
معنی کلمه

32. naturalization
معنی کلمه

33. entering
معنی کلمه

36. occupancy
معنی کلمه

37. acknowledge
معنی کلمه

38. admissibility
معنی کلمه

40. reception
معنی کلمه

41. approval
معنی کلمه

42. qualification
معنی کلمه

43. schooling
معنی کلمه

44. permission
معنی کلمه

45. allowance
معنی کلمه

46. acceding
معنی کلمه

47. qualifying
معنی کلمه

48. appreciation
معنی کلمه

49. licensing
معنی کلمه

50. recruitment
معنی کلمه

51. induction
معنی کلمه

52. acceptability
معنی کلمه

54. application
معنی کلمه

55. recognition
معنی کلمه

56. entitlement
معنی کلمه

57. hospitalisation
معنی کلمه

60. eligibility
معنی کلمه

61. committal
معنی کلمه

62. adoption
معنی کلمه

63. designation
معنی کلمه

64. inclusion
معنی کلمه

65. acknowledgement
معنی کلمه

66. hospitality
معنی کلمه

67. hospital
معنی کلمه

68. adherence
معنی کلمه

69. authorization
معنی کلمه

71. internment
معنی کلمه

72. placement
معنی کلمه

74. manifold
معنی کلمه

78. coverage
معنی کلمه

79. authorisation
معنی کلمه

81. immigration
معنی کلمه

84. confinement
معنی کلمه

85. recognizing
معنی کلمه

88. importation
معنی کلمه

89. supported
معنی کلمه

90. recognize
معنی کلمه

93. complexion
معنی کلمه

94. receiving
معنی کلمه

96. denomination
معنی کلمه

97. imported
معنی کلمه

98. recognized
معنی کلمه

معنی  Admission به فارسی