معنی فارسی کلمه Admiration:

تعجب‌، حیرت‌، شگفت‌، پسند، تحسین‌.

کاربرد Admiration در جمله:

صفات مرتبط با Admiration:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Admiration:

1. appreciation
معنی کلمه

3. wonderment
معنی کلمه

7. astonishment
معنی کلمه

8. veneration
معنی کلمه

13. appreciative
معنی کلمه

14. recognition
معنی کلمه

16. surprise
معنی کلمه

18. glorification
معنی کلمه

19. apologia
معنی کلمه

20. exclamation
معنی کلمه

22. affection
معنی کلمه

24. adoration
معنی کلمه

25. reverence
معنی کلمه

26. gratitude
معنی کلمه

28. adulation
معنی کلمه

29. fondness
معنی کلمه

30. sympathy
معنی کلمه

31. amazement
معنی کلمه

32. devotion
معنی کلمه

33. enthusiasm
معنی کلمه

34. distaste
معنی کلمه

35. gratefulness
معنی کلمه

38. revulsion
معنی کلمه

39. antipathy
معنی کلمه

41. approbation
معنی کلمه

42. indignation
معنی کلمه

43. humility
معنی کلمه

44. fascination
معنی کلمه

45. thankfulness
معنی کلمه

46. compassion
معنی کلمه

47. eagerness
معنی کلمه

48. kindness
معنی کلمه

49. dedication
معنی کلمه

53. loathing
معنی کلمه

54. admirers
معنی کلمه

55. plaudits
معنی کلمه

56. admirative
معنی کلمه

59. detestation
معنی کلمه

61. admirability
معنی کلمه

62. opprobrium
معنی کلمه

64. puzzlement
معنی کلمه

65. abhorrence
معنی کلمه

66. derision
معنی کلمه

67. bewilderment
معنی کلمه

69. humbleness
معنی کلمه

70. resentment
معنی کلمه

72. hostility
معنی کلمه

73. geniality
معنی کلمه

74. tirelessness
معنی کلمه

75. braveness
معنی کلمه

78. bafflement
معنی کلمه

79. candidness
معنی کلمه

81. animosity
معنی کلمه

82. accolades
معنی کلمه

83. exasperation
معنی کلمه

85. graciousness
معنی کلمه

86. satisfaction
معنی کلمه

87. encomium
معنی کلمه

88. forthrightness
معنی کلمه

89. incredulity
معنی کلمه

90. bemusement
معنی کلمه

91. kindheartedness
معنی کلمه

92. consternation
معنی کلمه

93. ambivalence
معنی کلمه

95. dissatisfaction
معنی کلمه

96. incredulousness
معنی کلمه

97. wholeheartedness
معنی کلمه

98. disapprobation
معنی کلمه

99. frustration
معنی کلمه

معنی  Admiration به فارسی