معنی فارسی کلمه Administration

اداره‌ء كل‌، حكومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق.)، تصفیه‌، وصایت‌، تقسیمات‌ جزء وزارتخانه‌ها در شهرها،، فرمداری‌.

کاربرد Administration در جمله

صفات مرتبط با Administration

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Administration

1. presidency
معنی کلمه

2. governance
معنی کلمه

3. establishment
معنی کلمه

5. organization
معنی کلمه

6. organisation
معنی کلمه

8. giving medication
معنی کلمه

9. presidential term
معنی کلمه

10. government
معنی کلمه

12. bureaucracy
معنی کلمه

14. governments
معنی کلمه

16. administrators
معنی کلمه

17. governors
معنی کلمه

18. administrator
معنی کلمه

19. authority
معنی کلمه

21. department
معنی کلمه

22. leadership
معنی کلمه

23. directorate
معنی کلمه

24. trustees
معنی کلمه

25. enforcement
معنی کلمه

26. administrative
معنی کلمه

27. officialdom
معنی کلمه

29. governing
معنی کلمه

31. governmental
معنی کلمه

33. dispensation
معنی کلمه

35. stewardship
معنی کلمه

38. implementation
معنی کلمه

39. management
معنی کلمه

40. departments
معنی کلمه

41. maladministration
معنی کلمه

44. regulatory
معنی کلمه

45. handling
معنی کلمه

46. authorities
معنی کلمه

48. direction
معنی کلمه

50. jurisdiction
معنی کلمه

51. administering
معنی کلمه

53. superintendence
معنی کلمه

55. administrating
معنی کلمه

57. managment
معنی کلمه

58. business
معنی کلمه

59. managerial
معنی کلمه

60. administer
معنی کلمه

62. executive
معنی کلمه

63. national
معنی کلمه

64. application
معنی کلمه

65. managers
معنی کلمه

66. manageable
معنی کلمه

69. infusion
معنی کلمه

70. housekeeping
معنی کلمه

71. operation
معنی کلمه

72. establishing
معنی کلمه

73. functioning
معنی کلمه

74. administered
معنی کلمه

75. maintenance
معنی کلمه

76. paperwork
معنی کلمه

79. jurisdictions
معنی کلمه

82. director
معنی کلمه

83. dispensing
معنی کلمه

84. services
معنی کلمه

85. establish
معنی کلمه

87. treatment
معنی کلمه

89. manageability
معنی کلمه

91. managing
معنی کلمه

96. directors
معنی کلمه

98. headquarters
معنی کلمه

100. function
معنی کلمه

معنی  Administration به فارسی