معنی فارسی کلمه Adjustment

تعدیل‌، تنظ‌یم‌.، سازگاری‌، تعدیل‌، تنظ‌یم‌، تط‌بیق‌، (حق.) تسویه‌، اصلاح‌،، (مك‌.) میزان‌، الت‌ تعدیل‌، اسباب‌ تنظ‌یم‌.

کاربرد Adjustment در جمله

صفات مرتبط با Adjustment

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Adjustment

1. readjustment
معنی کلمه

2. modification
معنی کلمه

3. allowance
معنی کلمه

4. alteration
معنی کلمه

5. adaptation
معنی کلمه

6. accommodation
معنی کلمه

7. registration
معنی کلمه

9. adjusting
معنی کلمه

12. adjusted
معنی کلمه

13. revision
معنی کلمه

15. transition
معنی کلمه

16. revaluation
معنی کلمه

17. readjust
معنی کلمه

19. modifications
معنی کلمه

20. correction
معنی کلمه

21. revisions
معنی کلمه

22. realignment
معنی کلمه

23. reorientation
معنی کلمه

24. restatement
معنی کلمه

25. restructuring
معنی کلمه

26. rationalization
معنی کلمه

27. calibration
معنی کلمه

28. variation
معنی کلمه

29. increase
معنی کلمه

30. changeover
معنی کلمه

31. refinements
معنی کلمه

32. turnaround
معنی کلمه

33. adjustable
معنی کلمه

34. alignment
معنی کلمه

35. adjuster
معنی کلمه

36. rearrangement
معنی کلمه

37. correcting
معنی کلمه

38. conversion
معنی کلمه

39. approximation
معنی کلمه

40. smoothing
معنی کلمه

44. reshuffling
معنی کلمه

45. severance
معنی کلمه

46. rectification
معنی کلمه

48. redefinition
معنی کلمه

49. proportioning
معنی کلمه

50. repositioning
معنی کلمه

51. tightening
معنی کلمه

53. corrective
معنی کلمه

54. reorganization
معنی کلمه

55. equivalence
معنی کلمه

56. deduction
معنی کلمه

57. resetting
معنی کلمه

59. tightness
معنی کلمه

60. equivalency
معنی کلمه

62. modulation
معنی کلمه

64. restructure
معنی کلمه

65. compensation
معنی کلمه

66. revising
معنی کلمه

68. reshuffle
معنی کلمه

70. overhaul
معنی کلمه

72. amending
معنی کلمه

73. adapting
معنی کلمه

76. reshaping
معنی کلمه

77. straightening
معنی کلمه

78. settling
معنی کلمه

79. adaptive
معنی کلمه

80. reorganisation
معنی کلمه

81. modifying
معنی کلمه

82. reconciliation
معنی کلمه

83. settlement
معنی کلمه

84. amendment
معنی کلمه

85. refinement
معنی کلمه

86. conditioning
معنی کلمه

87. adaption
معنی کلمه

89. recovery
معنی کلمه

90. modified
معنی کلمه

91. adjusters
معنی کلمه

92. reclassify
معنی کلمه

93. amendments
معنی کلمه

94. redesign
معنی کلمه

97. consistent
معنی کلمه

99. regularization
معنی کلمه

100. upgrading
معنی کلمه

معنی  Adjustment به فارسی