معنی فارسی کلمه Adjustment:

تعدیل‌، تنظ‌یم‌.، سازگاری‌، تعدیل‌، تنظ‌یم‌، تط‌بیق‌، (حق.) تسویه‌، اصلاح‌،، (مك‌.) میزان‌، الت‌ تعدیل‌، اسباب‌ تنظ‌یم‌.

کاربرد Adjustment در جمله:

صفات مرتبط با Adjustment:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adjustment:

معنی  Adjustment به فارسی