معنی فارسی کلمه Adjustable:

تعدیل‌ پذیر، تنظ‌یم‌ پذیر.

کاربرد Adjustable در جمله:

صفات مرتبط با Adjustable:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adjustable:

معنی  Adjustable به فارسی