کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Adjustable

1. changeable
معنی کلمه

2. adaptable
معنی کلمه

3. changeful
معنی کلمه

9. adjustment
معنی کلمه

10. regulated
معنی کلمه

11. regulating
معنی کلمه

12. regulation
معنی کلمه

14. throttling
معنی کلمه

15. regulatory
معنی کلمه

17. detachable
معنی کلمه

18. retractable
معنی کلمه

19. removable
معنی کلمه

20. rotatable
معنی کلمه

21. selectable
معنی کلمه

22. lockable
معنی کلمه

23. attachable
معنی کلمه

24. extendable
معنی کلمه

25. foldable
معنی کلمه

26. mountable
معنی کلمه

27. ergonomic
معنی کلمه

28. elasticated
معنی کلمه

29. programmable
معنی کلمه

31. contoured
معنی کلمه

32. positionable
معنی کلمه

33. gusseted
معنی کلمه

34. tailstock
معنی کلمه

36. stowable
معنی کلمه

38. omnidirectional
معنی کلمه

39. bevelled
معنی کلمه

41. tensioned
معنی کلمه

42. steerable
معنی کلمه

43. gimbaled
معنی کلمه

44. twistable
معنی کلمه

45. rearward
معنی کلمه

47. subminiature
معنی کلمه

48. expandable
معنی کلمه

49. antilock
معنی کلمه

50. counterweighted
معنی کلمه

52. microphonic
معنی کلمه

54. assignable
معنی کلمه

55. chamfered
معنی کلمه

56. optional
معنی کلمه

57. rearmost
معنی کلمه

60. insertable
معنی کلمه

61. underslung
معنی کلمه

62. hydropneumatic
معنی کلمه

63. transmissive
معنی کلمه

64. countersunk
معنی کلمه

65. bendable
معنی کلمه

66. radiolucent
معنی کلمه

67. moveable
معنی کلمه

68. coplanar
معنی کلمه

69. ductless
معنی کلمه

72. toroidal
معنی کلمه

73. pneumatic
معنی کلمه

74. outboard
معنی کلمه

75. paintable
معنی کلمه

76. threadless
معنی کلمه

77. pronated
معنی کلمه

78. hysteretic
معنی کلمه

79. collapsible
معنی کلمه

82. customizable
معنی کلمه

83. flexural
معنی کلمه

84. elastomeric
معنی کلمه

85. underfloor
معنی کلمه

86. torsional
معنی کلمه

87. thermostatic
معنی کلمه

89. liftable
معنی کلمه

90. resettable
معنی کلمه

92. cleanable
معنی کلمه

93. waterproof
معنی کلمه

94. washable
معنی کلمه

96. telescopic
معنی کلمه

97. stackable
معنی کلمه

98. trapezoidal
معنی کلمه

100. triaxial
معنی کلمه

معنی  Adjustable به فارسی