معنی فارسی کلمه Adjust:

میزان‌ كردن‌، تعدیل‌ كردن‌، تنظ‌یم‌ كردن‌، تسویه‌ نمودن‌،، مط‌ابق‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، سازگار كردن‌.، تعدیل‌ كردن‌، تنظ‌یم‌ كردن‌.

کاربرد Adjust در جمله:

صفات مرتبط با Adjust:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adjust:

8. adjustment
معنی کلمه

9. adjustments
معنی کلمه

12. recalculate
معنی کلمه

14. adapting
معنی کلمه

15. changing
معنی کلمه

16. rearrange
معنی کلمه

18. acclimatize
معنی کلمه

20. readjustment
معنی کلمه

21. configure
معنی کلمه

22. reorient
معنی کلمه

27. accommodate
معنی کلمه

30. customize
معنی کلمه

32. modulate
معنی کلمه

34. individualize
معنی کلمه

35. altering
معنی کلمه

37. redefine
معنی کلمه

41. straighten
معنی کلمه

45. modifying
معنی کلمه

47. reorganize
معنی کلمه

51. restructure
معنی کلمه

54. correspond
معنی کلمه

55. harmonize
معنی کلمه

58. regulate
معنی کلمه

63. alignment
معنی کلمه

66. adaptable
معنی کلمه

68. aligning
معنی کلمه

69. consistent
معنی کلمه

71. tightening
معنی کلمه

75. regularize
معنی کلمه

76. adjuster
معنی کلمه

82. tailored
معنی کلمه

83. settings
معنی کلمه

85. amending
معنی کلمه

87. responsive
معنی کلمه

91. revision
معنی کلمه

94. adjusters
معنی کلمه

95. smoothing
معنی کلمه

معنی  Adjust به فارسی