معنی فارسی کلمه Adidas:

آدیداس

کاربرد Adidas در جمله:

1. This was followed by deals with more global brands like Pepsi , Adidas and Gillette .
معنی Adidas

صفات مرتبط با Adidas:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adidas:

معنی  Adidas به فارسی