معنی فارسی کلمه Adequate:

كافی‌.، (.jda): كافی‌، تكافو كننده‌، مناسب‌، لایق‌، صلاحیت‌ دار،، بسنده‌، مساوی‌، رسا، (.n): متساوی‌ بودن‌، مساوی‌ ساختن‌،، موثر بودن‌، شایسته‌ بودن‌.

کاربرد Adequate در جمله:

صفات مرتبط با Adequate:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adequate:

1. sufficient
معنی کلمه

2. satisfactory
معنی کلمه

5. competent
معنی کلمه

9. adequate to
معنی کلمه

10. equal to
معنی کلمه

11. fair to middling
معنی کلمه

12. insufficient
معنی کلمه

13. inadequate
معنی کلمه

16. necessary
معنی کلمه

17. appropriate
معنی کلمه

18. reasonable
معنی کلمه

19. requisite
معنی کلمه

21. suitable
معنی کلمه

22. commensurate
معنی کلمه

23. acceptable
معنی کلمه

24. required
معنی کلمه

25. properly
معنی کلمه

26. adequacy
معنی کلمه

27. unsatisfactory
معنی کلمه

28. unsuitable
معنی کلمه

30. workable
معنی کلمه

31. substantial
معنی کلمه

32. sufficiency
معنی کلمه

33. conducive
معنی کلمه

34. sufficiently
معنی کلمه

35. accurate
معنی کلمه

36. proportionate
معنی کلمه

37. abundant
معنی کلمه

39. thorough
معنی کلمه

43. plentiful
معنی کلمه

44. meaningful
معنی کلمه

48. appropriately
معنی کلمه

49. effective
معنی کلمه

50. requirements
معنی کلمه

51. improper
معنی کلمه

52. expedient
معنی کلمه

54. sensible
معنی کلمه

56. desirable
معنی کلمه

57. pertinent
معنی کلمه

58. advisable
معنی کلمه

60. comprehensive
معنی کلمه

61. responsive
معنی کلمه

62. relevant
معنی کلمه

63. efficient
معنی کلمه

65. favorable
معنی کلمه

66. inappropriate
معنی کلمه

67. correctly
معنی کلمه

68. proportional
معنی کلمه

69. applicable
معنی کلمه

70. appropriateness
معنی کلمه

72. complete
معنی کلمه

74. qualified
معنی کلمه

77. sufficed
معنی کلمه

79. suitability
معنی کلمه

80. available
معنی کلمه

82. exhaustive
معنی کلمه

85. convenient
معنی کلمه

86. rightful
معنی کلمه

88. befitting
معنی کلمه

89. opportune
معنی کلمه

90. propitious
معنی کلمه

91. adaptive
معنی کلمه

92. adjusted
معنی کلمه

94. tailored
معنی کلمه

95. corresponding
معنی کلمه

98. satisfying
معنی کلمه

معنی  Adequate به فارسی