معنی فارسی کلمه Adept:

زبر دست‌، ماهر، استاد، مرد زبردست‌.

کاربرد Adept در جمله:

صفات مرتبط با Adept:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adept:

3. proficient
معنی کلمه

9. practiced
معنی کلمه

16. sensation
معنی کلمه

22. talented
معنی کلمه

31. able-bodied
معنی کلمه

33. incapable
معنی کلمه

41. instrumental
معنی کلمه

42. resourceful
معنی کلمه

45. masterful
معنی کلمه

47. assiduous
معنی کلمه

48. dexterous
معنی کلمه

52. adeptist
معنی کلمه

53. instinctive
معنی کلمه

54. formidable
معنی کلمه

56. interested
معنی کلمه

57. receptive
معنی کلمه

59. effective
معنی کلمه

60. adaptable
معنی کلمه

61. dextrous
معنی کلمه

63. amenable
معنی کلمه

64. circumspect
معنی کلمه

66. susceptible
معنی کلمه

69. problematic
معنی کلمه

70. problematical
معنی کلمه

71. versatile
معنی کلمه

75. sophisticated
معنی کلمه

76. ingenious
معنی کلمه

78. diligent
معنی کلمه

79. cleverer
معنی کلمه

80. persuasive
معنی کلمه

81. sleightful
معنی کلمه

83. assertive
معنی کلمه

84. inventive
معنی کلمه

85. advantageous
معنی کلمه

86. conversant
معنی کلمه

88. ungifted
معنی کلمه

89. fastidious
معنی کلمه

90. difficult
معنی کلمه

91. ineffective
معنی کلمه

92. astucious
معنی کلمه

94. punctilious
معنی کلمه

95. perceptive
معنی کلمه

96. maladroit
معنی کلمه

97. comfortable
معنی کلمه

98. reticent
معنی کلمه

100. tactful
معنی کلمه

معنی  Adept به فارسی