معنی فارسی کلمه Addressing:

نشانی‌ دهی‌، نشانی‌ یابی‌.

کاربرد Addressing در جمله:

1. Addressing the next generation of business leaders .
معنی Addressing

2. Addressing you know how we reorganize
معنی Addressing

3. Bumble rushed into the room in great excitement , and Addressing the gentleman in the high chair , said , ‘Mr .
معنی Addressing

4. Addressing someone in a position of authority or somebody that you respect .

5. if you're Addressing a group of people

6. Addressing people is a matter of respect

صفات مرتبط با Addressing:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Addressing:

معنی  Addressing به فارسی