معنی فارسی کلمه Addlestone

اددلستن

کاربرد Addlestone در جمله