معنی فارسی کلمه Addictive

معتاد كننده‌.

کاربرد Addictive در جمله

1. The hope is to eventually treat disorders involving obsessive or Addictive behavior .