معنی فارسی کلمه Addictive:

معتاد كننده‌.

کاربرد Addictive در جمله:

1. So like we've said these are called my akimbo and Maya actually translates to narcotics , so these might be a little Addictive

2. The hope is to eventually treat disorders involving obsessive or Addictive behavior .

صفات مرتبط با Addictive:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Addictive:

1. habit-forming
معنی کلمه

3. psychotropic
معنی کلمه

7. dependency
معنی کلمه

8. dependent
معنی کلمه

11. nonaddictive
معنی کلمه

12. psychoactive
معنی کلمه

13. addicting
معنی کلمه

14. compulsive
معنی کلمه

15. hallucinogenic
معنی کلمه

16. pleasurable
معنی کلمه

18. hypnotic
معنی کلمه

19. narcotic
معنی کلمه

20. enjoyable
معنی کلمه

21. destructive
معنی کلمه

22. dangerous
معنی کلمه

24. unhealthy
معنی کلمه

25. anxiolytic
معنی کلمه

26. irresistible
معنی کلمه

27. psychostimulant
معنی کلمه

28. antisocial
معنی کلمه

30. gateway drug
معنی کلمه

31. drug of abuse
معنی کلمه

32. seductive
معنی کلمه

33. engrossing
معنی کلمه

34. street drug
معنی کلمه

35. abusable
معنی کلمه

36. endorphin
معنی کلمه

37. recreational drug
معنی کلمه

38. insidious
معنی کلمه

39. antitumour
معنی کلمه

40. captivating
معنی کلمه

41. nonmedicinal
معنی کلمه

42. unenjoyable
معنی کلمه

44. psychotic
معنی کلمه

45. distractible
معنی کلمه

46. irritating
معنی کلمه

47. episodic
معنی کلمه

48. annoying
معنی کلمه

49. club drug
معنی کلمه

50. aphrodisiac
معنی کلمه

51. constipating
معنی کلمه

52. designer drug
معنی کلمه

53. exhilarating
معنی کلمه

54. satisfying
معنی کلمه

55. hard drug
معنی کلمه

56. freebase
معنی کلمه

57. learnable
معنی کلمه

58. soft drug
معنی کلمه

59. obsessive
معنی کلمه

60. synesthetic
معنی کلمه

61. antispasmodic
معنی کلمه

62. carminative
معنی کلمه

63. alluring
معنی کلمه

64. enthralling
معنی کلمه

65. caffeinated
معنی کلمه

66. orgasmic
معنی کلمه

67. noncaloric
معنی کلمه

68. aversive
معنی کلمه

70. inefficacious
معنی کلمه

71. paramorphine
معنی کلمه

73. antianxiety
معنی کلمه

74. disorienting
معنی کلمه

75. inebriating
معنی کلمه

76. rewarding
معنی کلمه

77. hallucinatory
معنی کلمه

78. alchemic
معنی کلمه

79. pernicious
معنی کلمه

80. repetitive
معنی کلمه

81. danceable
معنی کلمه

82. imitable
معنی کلمه

83. hepatotoxic
معنی کلمه

85. neurochemical
معنی کلمه

86. destructible
معنی کلمه

87. phenylethylamine
معنی کلمه

88. chewable
معنی کلمه

89. anabolic
معنی کلمه

90. entertaining
معنی کلمه

92. indulgent
معنی کلمه

93. protopine
معنی کلمه

94. downloadable
معنی کلمه

95. resistible
معنی کلمه

96. escapist
معنی کلمه

98. intuitive
معنی کلمه

99. neuroactive
معنی کلمه

معنی  Addictive به فارسی