معنی فارسی کلمه Adaptive:

سازوار پذیر، انط‌باقی‌، دارای‌ قوه‌ء تط‌ابق‌، قابل‌، تط‌بیق‌، توافقی‌.، وفقی‌.

کاربرد Adaptive در جمله:

صفات مرتبط با Adaptive:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adaptive:

1. accommodative
معنی کلمه

2. reconciling
معنی کلمه

3. adaptational
معنی کلمه

4. adaptative
معنی کلمه

5. adjustive
معنی کلمه

6. adaptable
معنی کلمه

7. adjustable
معنی کلمه

10. evolutionary
معنی کلمه

11. customizable
معنی کلمه

12. adaptability
معنی کلمه

13. scalable
معنی کلمه

14. functional
معنی کلمه

15. responsive
معنی کلمه

16. customized
معنی کلمه

17. evolutionarily
معنی کلمه

19. evolving
معنی کلمه

20. tailored
معنی کلمه

21. adapting
معنی کلمه

23. resilient
معنی کلمه

24. adjusting
معنی کلمه

25. adaptations
معنی کلمه

26. alignment
معنی کلمه

27. versatile
معنی کلمه

28. appropriate
معنی کلمه

29. progressive
معنی کلمه

31. adaption
معنی کلمه

33. adjusted
معنی کلمه

34. adjustment
معنی کلمه

35. retrofit
معنی کلمه

36. tailoring
معنی کلمه

38. adaptation
معنی کلمه

39. resilience
معنی کلمه

40. accessories
معنی کلمه

41. adequate
معنی کلمه

42. suitable
معنی کلمه

45. accommodation
معنی کلمه

46. commensurate
معنی کلمه

47. suitability
معنی کلمه

49. regulator
معنی کلمه

50. customization
معنی کلمه

51. evolutive
معنی کلمه

52. tailor-made
معنی کلمه

53. upgradeable
معنی کلمه

56. programmable
معنی کلمه

57. cognitive
معنی کلمه

58. nonlinear
معنی کلمه

59. maladaptive
معنی کلمه

60. autonomic
معنی کلمه

62. integrative
معنی کلمه

64. iterative
معنی کلمه

66. perceptual
معنی کلمه

67. asynchronous
معنی کلمه

69. intelligent
معنی کلمه

70. predictive
معنی کلمه

71. spatiotemporal
معنی کلمه

72. synchronous
معنی کلمه

73. variable
معنی کلمه

74. physiological
معنی کلمه

75. adaptorial
معنی کلمه

77. adaptness
معنی کلمه

78. optimized
معنی کلمه

79. nonvisual
معنی کلمه

80. processive
معنی کلمه

81. proprioceptive
معنی کلمه

82. adaptive radiation
معنی کلمه

83. kinematic
معنی کلمه

84. deterministic
معنی کلمه

85. bioelectric
معنی کلمه

86. nonadaptive
معنی کلمه

87. kinesthetic
معنی کلمه

88. intuitive
معنی کلمه

89. combinational
معنی کلمه

90. integrated
معنی کلمه

91. multidirectional
معنی کلمه

92. physiologic
معنی کلمه

93. oscillatory
معنی کلمه

94. individualized
معنی کلمه

95. endothermic
معنی کلمه

96. selectable
معنی کلمه

97. innovative
معنی کلمه

98. neuroanatomical
معنی کلمه

100. dimorphic
معنی کلمه

معنی  Adaptive به فارسی