معنی فارسی کلمه Adaptive

سازوار پذیر، انط‌باقی‌، دارای‌ قوه‌ء تط‌ابق‌، قابل‌، تط‌بیق‌، توافقی‌.، وفقی‌.

کاربرد Adaptive در جمله