کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Adapter

6. attachment
معنی کلمه

7. customize
معنی کلمه

9. adaptation
معنی کلمه

12. adapting
معنی کلمه

13. adjusting
معنی کلمه

17. tailoring
معنی کلمه

18. adaptors
معنی کلمه

23. ethernet cable
معنی کلمه

24. wall socket
معنی کلمه

26. recharger
معنی کلمه

27. ethernet
معنی کلمه

28. electrical outlet
معنی کلمه

29. surge protector
معنی کلمه

31. display adapter
معنی کلمه

32. extender
معنی کلمه

33. motherboard
معنی کلمه

34. coaxial cable
معنی کلمه

35. converter
معنی کلمه

36. inverter
معنی کلمه

38. mountable
معنی کلمه

42. transceiver
معنی کلمه

43. earphone
معنی کلمه

44. transmitter
معنی کلمه

45. connectors
معنی کلمه

48. duplexer
معنی کلمه

49. dipole antenna
معنی کلمه

50. battery charger
معنی کلمه

51. backplate
معنی کلمه

52. daisy chaining
معنی کلمه

53. amplifier
معنی کلمه

54. baseplate
معنی کلمه

55. potentiometer
معنی کلمه

56. carabineer
معنی کلمه

57. multimeter
معنی کلمه

59. demultiplexer
معنی کلمه

60. pulse generator
معنی کلمه

62. actuator
معنی کلمه

63. baud rate
معنی کلمه

64. omnidirectional antenna
معنی کلمه

65. capacitor
معنی کلمه

66. convertor
معنی کلمه

67. bypass capacitor
معنی کلمه

69. variable resistor
معنی کلمه

72. faceplate
معنی کلمه

73. trickle charger
معنی کلمه

74. thyristor
معنی کلمه

75. preamplifier
معنی کلمه

76. inductor
معنی کلمه

77. headphone
معنی کلمه

78. subminiature
معنی کلمه

79. resistor
معنی کلمه

82. thermistor
معنی کلمه

83. handwheel
معنی کلمه

84. impedance
معنی کلمه

87. microswitch
معنی کلمه

90. shoulder strap
معنی کلمه

92. strain gage
معنی کلمه

94. rectifier
معنی کلمه

95. subwoofer
معنی کلمه

96. thermocouple
معنی کلمه

97. expander
معنی کلمه

100. configurations
معنی کلمه

معنی  Adapter به فارسی