معنی فارسی کلمه Adapter:

سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌.، وفق‌ دهنده‌.

کاربرد Adapter در جمله:

صفات مرتبط با Adapter:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adapter:

معنی  Adapter به فارسی