معنی فارسی کلمه Adapt:

سازوار كردن‌، وفق‌ دادن‌، موافق‌ بودن‌، جور كردن‌، درست‌، كردن‌، تعدیل‌ كردن‌.، وفق‌ دادن‌، اقتباس‌ كردن‌.

کاربرد Adapt در جمله:

صفات مرتبط با Adapt:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adapt:

2. accommodate
معنی کلمه

6. transcribe
معنی کلمه

10. adaptable
معنی کلمه

12. readjust
معنی کلمه

14. adaptability
معنی کلمه

15. acclimatize
معنی کلمه

16. integrate
معنی کلمه

19. adjusting
معنی کلمه

23. adaptations
معنی کلمه

24. adaption
معنی کلمه

31. adaptation
معنی کلمه

33. transition
معنی کلمه

35. customize
معنی کلمه

36. transpose
معنی کلمه

38. resilient
معنی کلمه

40. adaptive
معنی کلمه

41. tailored
معنی کلمه

46. calibrate
معنی کلمه

47. translate
معنی کلمه

48. individualize
معنی کلمه

49. modulate
معنی کلمه

51. harmonize
معنی کلمه

54. tailoring
معنی کلمه

55. responsive
معنی کلمه

56. adjustment
معنی کلمه

57. adjustments
معنی کلمه

58. adjusted
معنی کلمه

61. responding
معنی کلمه

64. responsiveness
معنی کلمه

66. aligning
معنی کلمه

70. retrofit
معنی کلمه

73. response
معنی کلمه

75. harmonise
معنی کلمه

76. alignment
معنی کلمه

77. redesign
معنی کلمه

80. paraphrase
معنی کلمه

83. retrofitting
معنی کلمه

85. accommodation
معنی کلمه

86. matching
معنی کلمه

88. habilitation
معنی کلمه

90. customization
معنی کلمه

91. fine-tune
معنی کلمه

92. fine-tuning
معنی کلمه

93. reconfigure
معنی کلمه

94. reorganise
معنی کلمه

معنی  Adapt به فارسی