معنی فارسی کلمه Adam:

ادم‌، ادم‌ ابولبشر.، آدم ابولبشر

کاربرد Adam در جمله:

صفات مرتبط با Adam:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adam:

1. methylenedioxymethamphetamine
معنی کلمه

39. thompson
معنی کلمه

48. alexander
معنی کلمه

49. mitchell
معنی کلمه

52. danielle
معنی کلمه

57. gallagher
معنی کلمه

82. crawford
معنی کلمه

86. hernandez
معنی کلمه

93. saunders
معنی کلمه

معنی  Adam به فارسی