معنی فارسی کلمه Actress:

هنرپیشه‌ء زن‌، بازیگرزن‌.

کاربرد Actress در جمله:

صفات مرتبط با Actress:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Actress:

3. entertainer
معنی کلمه

9. hollywood
معنی کلمه

10. performer
معنی کلمه

13. performers
معنی کلمه

15. representative
معنی کلمه

16. unrepresented
معنی کلمه

18. comedienne
معنی کلمه

20. supermodel
معنی کلمه

21. songstress
معنی کلمه

22. socialite
معنی کلمه

23. thespian
معنی کلمه

27. chanteuse
معنی کلمه

29. heartthrob
معنی کلمه

31. filmmaker
معنی کلمه

32. housewife
معنی کلمه

33. actresses
معنی کلمه

34. teri hatcher
معنی کلمه

35. meryl streep
معنی کلمه

36. susan sarandon
معنی کلمه

37. sophia loren
معنی کلمه

38. penelope cruz
معنی کلمه

40. melanie griffith
معنی کلمه

41. julianne moore
معنی کلمه

42. beauty queen
معنی کلمه

43. meg ryan
معنی کلمه

45. warren beatty
معنی کلمه

46. brunette
معنی کلمه

47. role player
معنی کلمه

48. liza minnelli
معنی کلمه

49. dustin hoffman
معنی کلمه

50. drew barrymore
معنی کلمه

51. kevin spacey
معنی کلمه

52. shirley maclaine
معنی کلمه

53. sally field
معنی کلمه

54. audrey hepburn
معنی کلمه

55. funnyman
معنی کلمه

56. fashion designer
معنی کلمه

58. jane seymour
معنی کلمه

59. alec baldwin
معنی کلمه

60. matthew broderick
معنی کلمه

61. tony curtis
معنی کلمه

62. jack nicholson
معنی کلمه

63. ben affleck
معنی کلمه

64. farrah fawcett
معنی کلمه

66. helen hunt
معنی کلمه

67. eddie murphy
معنی کلمه

68. harrison ford
معنی کلمه

69. barbra streisand
معنی کلمه

70. dennis hopper
معنی کلمه

71. jeremy irons
معنی کلمه

73. jane fonda
معنی کلمه

74. seductress
معنی کلمه

76. kate winslet
معنی کلمه

77. antonio banderas
معنی کلمه

79. jodie foster
معنی کلمه

82. joan collins
معنی کلمه

83. jim carrey
معنی کلمه

84. sir anthony hopkins
معنی کلمه

85. mia farrow
معنی کلمه

86. anthony hopkins
معنی کلمه

87. vivien leigh
معنی کلمه

88. nick nolte
معنی کلمه

89. liam neeson
معنی کلمه

91. divorcee
معنی کلمه

93. catwoman
معنی کلمه

96. alla nazimova
معنی کلمه

97. charlton heston
معنی کلمه

98. dame sybil thorndike
معنی کلمه

99. martin sheen
معنی کلمه

100. richard gere
معنی کلمه

معنی  Actress به فارسی