معنی فارسی کلمه Actor:

بازیگر، هنرپیشه‌، (حق.) خواهان‌، مدعی‌، شاكی‌، حامی‌.

کاربرد Actor در جمله:

صفات مرتبط با Actor:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Actor:

6. role player
معنی کلمه

10. character
معنی کلمه

14. protagonist
معنی کلمه

18. performer
معنی کلمه

20. interlocutor
معنی کلمه

23. performers
معنی کلمه

27. panellist
معنی کلمه

28. pretender
معنی کلمه

29. plaintiff
معنی کلمه

30. perpetrator
معنی کلمه

31. defendant
معنی کلمه

33. intervener
معنی کلمه

35. intervenor
معنی کلمه

40. operator
معنی کلمه

41. intervening
معنی کلمه

43. participant
معنی کلمه

45. representative
معنی کلمه

49. contributor
معنی کلمه

50. stakeholder
معنی کلمه

53. centered
معنی کلمه

54. stakeholders
معنی کلمه

55. non-resident
معنی کلمه

56. screenwriter
معنی کلمه

57. entertainer
معنی کلمه

58. filmmaker
معنی کلمه

59. scriptwriter
معنی کلمه

60. musician
معنی کلمه

62. playwright
معنی کلمه

64. standup comedian
معنی کلمه

65. pierce brosnan
معنی کلمه

67. dramatist
معنی کلمه

68. heartthrob
معنی کلمه

69. stuntman
معنی کلمه

70. screenplay
معنی کلمه

71. comedienne
معنی کلمه

72. funnyman
معنی کلمه

74. kevin spacey
معنی کلمه

75. sir anthony hopkins
معنی کلمه

76. warren beatty
معنی کلمه

77. dennis hopper
معنی کلمه

78. liam neeson
معنی کلمه

79. actresses
معنی کلمه

80. jeremy irons
معنی کلمه

81. matinee idol
معنی کلمه

82. jack nicholson
معنی کلمه

83. martin sheen
معنی کلمه

84. ben stiller
معنی کلمه

85. dustin hoffman
معنی کلمه

86. tim robbins
معنی کلمه

88. mickey rooney
معنی کلمه

89. robert duvall
معنی کلمه

90. harrison ford
معنی کلمه

91. al pacino
معنی کلمه

92. sir alec guinness
معنی کلمه

93. james earl jones
معنی کلمه

94. robert redford
معنی کلمه

95. alec baldwin
معنی کلمه

96. tony curtis
معنی کلمه

97. robin williams
معنی کلمه

98. moviemaker
معنی کلمه

99. anthony hopkins
معنی کلمه

100. portrayer
معنی کلمه

معنی  Actor به فارسی