معنی فارسی کلمه Activism:

اعتقاد بلزوم‌ عملیات‌ حاد و شدید، فرضیه‌ء، فلسفه‌ء(عملی‌).

کاربرد Activism در جمله:

1. The five middle- and high schools are physical “representations of the power of student Activism , ” the Trust says .
معنی Activism

صفات مرتبط با Activism:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Activism:

معنی  Activism به فارسی