کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با Activism

3. militancy
معنی کلمه

4. mobilization
معنی کلمه

6. activities
معنی کلمه

9. mobilisation
معنی کلمه

10. dynamism
معنی کلمه

13. enterprise
معنی کلمه

14. environmentalism
معنی کلمه

15. grassroots
معنی کلمه

16. feminism
معنی کلمه

17. politics
معنی کلمه

18. radicalism
معنی کلمه

19. civil disobedience
معنی کلمه

20. nonviolence
معنی کلمه

21. abolitionism
معنی کلمه

22. counterculture
معنی کلمه

23. philanthropy
معنی کلمه

25. anarchism
معنی کلمه

26. anarchist
معنی کلمه

27. feminist movement
معنی کلمه

28. progressivism
معنی کلمه

29. nationalism
معنی کلمه

30. repression
معنی کلمه

32. pacifism
معنی کلمه

33. democratization
معنی کلمه

34. journalism
معنی کلمه

35. conservatism
معنی کلمه

36. humanitarianism
معنی کلمه

37. agitprop
معنی کلمه

39. humanism
معنی کلمه

40. environmentalist
معنی کلمه

41. activists
معنی کلمه

42. idealism
معنی کلمه

43. liberationist
معنی کلمه

44. grass roots
معنی کلمه

45. passivism
معنی کلمه

46. discourse
معنی کلمه

47. protests
معنی کلمه

48. entrepreneurialism
معنی کلمه

50. outspokenness
معنی کلمه

51. civil rights movement
معنی کلمه

52. civil rights
معنی کلمه

53. championing
معنی کلمه

54. liberalism
معنی کلمه

56. nonviolent resistance
معنی کلمه

57. homophile
معنی کلمه

58. reformers
معنی کلمه

59. freethought
معنی کلمه

60. intellectualism
معنی کلمه

61. zealotry
معنی کلمه

62. progressives
معنی کلمه

63. syndicalism
معنی کلمه

64. advocates
معنی کلمه

65. internationalism
معنی کلمه

66. judeophobia
معنی کلمه

67. mccarthyism
معنی کلمه

68. polemics
معنی کلمه

70. revivalism
معنی کلمه

71. militance
معنی کلمه

72. reformism
معنی کلمه

73. centrism
معنی کلمه

74. africanist
معنی کلمه

76. stridency
معنی کلمه

77. revolutionist
معنی کلمه

78. assimilationist
معنی کلمه

80. publicness
معنی کلمه

81. delegitimation
معنی کلمه

82. rhetoric
معنی کلمه

84. liberation theology
معنی کلمه

85. trade unionism
معنی کلمه

86. contestation
معنی کلمه

87. revolution
معنی کلمه

88. leftists
معنی کلمه

89. blogging
معنی کلمه

90. uprisings
معنی کلمه

91. countermovement
معنی کلمه

92. nativism
معنی کلمه

93. rebelliousness
معنی کلمه

94. separationist
معنی کلمه

95. passions
معنی کلمه

96. misandry
معنی کلمه

97. agitator
معنی کلمه

98. proselytizer
معنی کلمه

100. leanings
معنی کلمه

معنی  Activism به فارسی