معنی فارسی کلمه Actively:

فعالانه‌، بط‌وركاری‌.

کاربرد Actively در جمله:

صفات مرتبط با Actively:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Actively:

1. aggressively
معنی کلمه

2. vigorously
معنی کلمه

3. intensively
معنی کلمه

4. diligently
معنی کلمه

5. constructively
معنی کلمه

8. proactive
معنی کلمه

9. enthusiastically
معنی کلمه

10. rigorously
معنی کلمه

11. energetically
معنی کلمه

12. zealously
معنی کلمه

13. assiduously
معنی کلمه

14. earnestly
معنی کلمه

15. extensively
معنی کلمه

17. strenuously
معنی کلمه

18. meaningfully
معنی کلمه

20. robustly
معنی کلمه

21. wholeheartedly
معنی کلمه

24. intensely
معنی کلمه

25. effectively
معنی کلمه

26. directly
معنی کلمه

27. constructive
معنی کلمه

29. positively
معنی کلمه

31. carefully
معنی کلمه

32. resolutely
معنی کلمه

33. aggressive
معنی کلمه

34. efficiently
معنی کلمه

35. seriously
معنی کلمه

36. voluntarily
معنی کلمه

38. forcefully
معنی کلمه

39. positive
معنی کلمه

41. actually
معنی کلمه

43. efficaciously
معنی کلمه

44. substantively
معنی کلمه

46. dynamically
معنی کلمه

47. decisively
معنی کلمه

52. affirmative
معنی کلمه

53. effective
معنی کلمه

55. prominently
معنی کلمه

57. activate
معنی کلمه

61. activates
معنی کلمه

64. favourably
معنی کلمه

65. proactively
معنی کلمه

68. passively
معنی کلمه

69. continuously
معنی کلمه

70. tirelessly
معنی کلمه

71. fervently
معنی کلمه

72. continually
معنی کلمه

73. consciously
معنی کلمه

75. constantly
معنی کلمه

76. ardently
معنی کلمه

77. passionately
معنی کلمه

78. systematically
معنی کلمه

79. cooperatively
معنی کلمه

80. steadfastly
معنی کلمه

81. productively
معنی کلمه

82. relentlessly
معنی کلمه

83. staunchly
معنی کلمه

85. consistently
معنی کلمه

86. regularly
معنی کلمه

87. conscientiously
معنی کلمه

88. independently
معنی کلمه

89. assertively
معنی کلمه

90. successfully
معنی کلمه

91. devotedly
معنی کلمه

92. intelligently
معنی کلمه

93. currently
معنی کلمه

94. presently
معنی کلمه

95. vigilantly
معنی کلمه

96. internally
معنی کلمه

97. cautiously
معنی کلمه

98. inactively
معنی کلمه

99. selectively
معنی کلمه

100. prudently
معنی کلمه

معنی  Actively به فارسی