معنی فارسی کلمه Active:

كاری‌، ساعی‌، فعال‌، حاضر بخدمت‌، دایر، تنزل‌ بردار،، با ربح‌، (د.) معلوم‌، متعدی‌، مولد، كنش‌ور، كنش‌گر.، فعال‌، دایر، كنشی‌.

کاربرد Active در جمله:

1. the world's most seismically Active
معنی Active

2. an Active production studio the facility
معنی Active

3. Active users every day the site's
معنی Active

4. Active earthquake fault line it couldn't
معنی Active

5. so the slightly younger one is actually still quite Active and
معنی Active

6. From its Active volcanoes , deep glacier lakes , unique wildlife and dazzling fjords , one thing’s
معنی Active

7. played an Active role in public life
معنی Active

8. actually it's a reflex we weren't Active
معنی Active

9. actually this has the Active steering
معنی Active

10. Grade 3 Active .

11. lip right here actually is Active it's
معنی Active

12. the new three with an optional I Active
معنی Active

13. Rawlings 103 years old now an Active
معنی Active

14. and thinking of nothing , your brain is highly Active .
معنی Active

15. Do something physically and something mentally to be able to keep yourself engaged and Active too .
معنی Active

16. this car has an Active grille so when
معنی Active

17. Active lane keep assist there's a really
معنی Active

18. Active part in our splendid display very
معنی Active

صفات مرتبط با Active:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Active:

معنی  Active به فارسی