معنی فارسی کلمه Activation:

فعال‌ سازی‌، فعال‌ شدن‌.، كنش‌وری‌، كنش‌ور سازی‌، ایجاد فعالیت‌، بكار واداری‌،، (مع.) تخلیص‌.

کاربرد Activation در جمله:

صفات مرتبط با Activation:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Activation:

1. energizing
معنی کلمه

2. reactivation
معنی کلمه

3. inactivation
معنی کلمه

4. initiation
معنی کلمه

7. actuation
معنی کلمه

8. implementation
معنی کلمه

10. activity
معنی کلمه

13. initiating
معنی کلمه

14. induction
معنی کلمه

15. elicitation
معنی کلمه

17. switching
معنی کلمه

18. detonation
معنی کلمه

19. invigoration
معنی کلمه

20. enablement
معنی کلمه

21. illumination
معنی کلمه

22. launching
معنی کلمه

25. operation
معنی کلمه

26. mobilisation
معنی کلمه

27. enabling
معنی کلمه

28. incoming
معنی کلمه

29. lighting
معنی کلمه

33. commencement
معنی کلمه

34. commissioning
معنی کلمه

35. revitalization
معنی کلمه

40. revitalizing
معنی کلمه

41. outbreak
معنی کلمه

45. revitalize
معنی کلمه

47. operationalization
معنی کلمه

48. start-up
معنی کلمه

49. deactivation
معنی کلمه

50. inhibition
معنی کلمه

51. potentiation
معنی کلمه

52. receptor
معنی کلمه

53. stimulation
معنی کلمه

54. dephosphorylation
معنی کلمه

55. inhibitory
معنی کلمه

56. cellular
معنی کلمه

57. transduction
معنی کلمه

58. effector
معنی کلمه

60. synaptic
معنی کلمه

61. phosphorylation
معنی کلمه

62. parasympathetic nervous system
معنی کلمه

63. exocytosis
معنی کلمه

64. cingulate
معنی کلمه

65. baroreceptor
معنی کلمه

66. basophils
معنی کلمه

67. chemotactic
معنی کلمه

69. proinflammatory
معنی کلمه

70. cholinergic
معنی کلمه

71. erythropoiesis
معنی کلمه

72. secretory
معنی کلمه

73. vasoconstrictor
معنی کلمه

74. vasodilatation
معنی کلمه

75. acetylation
معنی کلمه

78. serotonergic
معنی کلمه

81. vasoconstriction
معنی کلمه

82. chemotaxis
معنی کلمه

83. asynchrony
معنی کلمه

84. steroidogenesis
معنی کلمه

85. myelination
معنی کلمه

86. immunoreactivity
معنی کلمه

87. afferent
معنی کلمه

88. monoamine
معنی کلمه

89. erythroid
معنی کلمه

90. autoregulation
معنی کلمه

91. cytokinesis
معنی کلمه

92. enkephalin
معنی کلمه

93. hematopoiesis
معنی کلمه

94. oxidative phosphorylation
معنی کلمه

96. neuropeptide
معنی کلمه

97. guanosine
معنی کلمه

98. tropomyosin
معنی کلمه

99. lymphatic vessel
معنی کلمه

100. metaphase
معنی کلمه

معنی  Activation به فارسی